LOINC töörühm

LOINC töörühma eesmärgiks on standardiseerida ja koondada ühtsesse andmebaasi kõik Eesti laborites tehtavad analüüsid. Tänu analüüside, proovimaterjalide jm. standardiseerimisele oleme võimelised alates 2016. aastast saatma laboriandmeid patsientide personaalsesse terviselukku ning rakendanud elektroonset andmevahetust paljude erinevate tervishoiuasutuste vahel.

Koostöös E-Tervise SA (praegune TEHIK) viidi aastal 2011 ühisprojektina läbi ulatuslik projekt „E-labor – LOINC standardi juurutamine eesti meditsiinilaborite andmevahetuses“ Eestis tehtavate laborianalüüside standardiseerimiseks ning e-andmevahetuse tarbeks laborianalüüside sõnumistandardi väljatöötamiseks.

Projekti tulemusena kaardistati kõigi laborite analüüsid ning koostati selle alusel Eesti laborianalüüside andmebaas LABOR. Kõigile analüüsidele omistati korrektne eestikeelne nimetus (T-nimetus – ELMÜ terminoloogiagrupi poolt välja töötatud ja kinnitatud nimetus), lühend inglise keele baasil (T-lühend) ning kokkulepitud nimetus andmebaasides, saatelehtedel jm kasutamiseks (Kasutatav nimetus). Kõik analüüsid on seotud unikaalse koodiga LOINC andmebaasist või selle puudumisel ajutise koodiga (A-xxxx), mis aja jooksul vahetub LOINC koodiks.

LOINC töörühmas toimub pidev laborianalüüside andmete kaasajastamine ning koostöös TEHIKuga nii digilukku saatmiseks kui elektroonseks andmevahetuseks vajalike standardite ja kataloogide kokku leppimine. LOINC töörühm teeb tihedat koostööd terminoloogia töörühmaga.

Andmebaas LABOR on kättesaadav aadressil: http://kodu.kliinikum.ee/yhendlabor/labor/

Andmebaasi täiendamiseks (uute analüüside sisseviimiseks oma labori nimistusse või ka algandmetesse) saata info analüüsi ja võimalusel ka LOINC koodi kohta andmebaasi haldur Anu Tammele anu.tamm@kliinikum.ee

Kontakt

Töörühma juhataja Anu Tamm anu.tamm@kliinikum.ee

Liikmed

Töörühma on kaasatud liikmeid kõigist laboritest (igal laboril on oma LOINC-haldur) ning teisi problemaatikast huvitatud laboritöötajaid.

Vaata ka: