Eesti Laborimeditsiini Ühingu põhikiri

ELMÜ põhikiri failina on leitav siin.

1. Üldsätted
1.1 Mittetulundusühing nimega Eesti Laborimeditsiini Ühing (edaspidi ELMÜ) on vabatahtlik, sõltumatu ja mittepoliitiline organisatsioon, mille tegevus rajaneb demokraatlikel põhimõtetel ja ühistegevusel.
1.2 ELMÜ on eraõiguslik juriidiline isik (mittetulundusühing). Tal on oma pitsat, pangakonto ja sümboolika.
1.3 ELMÜ juhindub oma tegevuses õigusaktidest ja käesolevast põhikirjast.
1.4 ELMÜ juhatuse asukoht on L. Puusepa 8, 51014 Tartu.

2. ELMÜ tegevuse eesmärgid ja nende saavutamise teed
2.1 ELMÜ eesmärgiks on aidata kaasa:
• laborimeditsiini kui eriala edendamisele ja väärtustamisele Eesti Vabariigis
• oma liikmete erialaste teadmiste ja haridustaseme tõstmisele
• teadustööle laborimeditsiini vallas.
2.2 Oma eesmärkide saavutamiseks ELMÜ:
• esitab omapoolseid ettepanekuid tervishoiupoliitikat käsitleva seadusloome ettevalmistamisel ning raviteenuste hindade kehtestamisel
• kooskõlastab Tartu Ülikooli poolt koostatud diplomieelse ja diplomijärgse (residentuuri) õppekava laborimeditsiini osas
• koordineerib võimaluste piires Eesti Vabariigis läbiviidavaid üritusi laborimeditsiini vallas toimuva täiend- ja jätkuõppe osas
• kooskõlastab Tartu Ülikooliga ja Sotsiaalministeeriumiga uute laboriarstide ja meditsiinilabori spetsialistide vajaduse Eesti Vabariigis
• kooskõlastab Sotsiaalministeeriumile esitatavad taotlused laborimeditsiini puudutavate teadustööde finantseerimiseks
• teeb koostööd kõigi Eesti Vabariigi organisatsioonide, ühenduste ja nõukogudega, mille eesmärgiks on eesti rahva tervise kaitsmine, edendamine, hoidmine ja tervishoiupoliitika elluviimine
• korraldab ja vahendab erialast täiendkoolitust
• korraldab laboriarstide ja meditsiinilabori spetsialistide pädevuse hindamist
• arendab koostööd rahvusvaheliste erialaorganisatsioonidega
• töötab välja metoodilisi soovitusi ja juhendeid ning õppematerjale
• osaleb ravijuhiste väljatöötamises.

3. ELMÜ liikmed, nende õigused ja kohustused
3.1 ELMÜ liikmeskond koosneb liikmetest, seeniorliikmetest (füüsilised isikud) ja toetajaliikmetest (juriidilised isikud).

3.2 ELMÜ liikmed
Liikmeks saavad astuda kirjaliku avalduse alusel:
• töötavad ja pensionil laboriarstid jt eriarstid
• töötavad ja pensionil meditsiinilabori spetsialistid
• laborimeditsiini residendid
Uute liikmete vastuvõtu otsustab ELMÜ juhatus.

3.3 ELMÜ liikmel on õigus:
• valida ja olla valitud ELMÜ juhtorganitesse
• teha ettepanekuid ühingu töö korraldamiseks
• algatada ELMÜ eesmärke toetavaid üritusi ja tegevusi
• esineda arupärimistega ELMÜ töö ja juhatuse tegevuse kohta
• saada infot ELMÜ tööst
• võtta osa kõikidest ELMÜ poolt korraldatavatest üritustest
• taotleda ühingu toetust ja kaitset kutsetöös

3.4 ELMÜ liige on kohustatud:
• täitma käesoleva põhikirja nõudeid ja juhatuse otsuseid
• osalema aktiivselt ELMÜ töös
• järgima erialases töös, seltsi tegevuses ning omavahelises suhtlemises Euroopa laborimeditsiini spetsialistide registri tegevusjuhendit
• tasuma kindlaksmääratud ajal ja suuruses liikmemaksu
• valituna ELMÜ juhtorganitesse täitma temale pandud ülesanded.

3.5 Liikmeksolek lõpeb väljaastumise või väljaarvamisega. Väljaastumiseks esitab ühingu liige ELMÜ juhatusele kirjaliku avalduse. Väljaarvamine võib toimuda siis, kui liige rikub põhikirja ja/või on liikmemaksu võlglane kahe aasta jooksul. Väljaarvamise otsustab juhatus.

3.6 ELMÜ seeniorliikmed
• ELMÜ seeniorliikmeks saavad astuda kirjaliku avalduse alusel pensioniikka jõudnud mittetöötavad laboriarstid ja meditsiinilabori spetsialistid, kes on olnud eelnevalt ELMÜ liikmed vähemalt 5 aastat
• Seeniorliikmed on vabastatud liikmemaksu tasumisest

3.7 ELMÜ seeniorliikmel on õigus:
• teha ettepanekuid ühingu töö korraldamiseks
• algatada ELMÜ eesmärke toetavaid üritusi ja tegevusi
• esineda arupärimistega ELMÜ töö ja juhatuse tegevuse kohta
• saada infot ELMÜ tööst
• osaleda tasuta ELMÜ üldkoosolekutel
• võtta osa ELMÜ poolt korraldatavatest tasulistest üritustest soodushinnaga

3.8 ELMÜ seeniorliige on kohustatud:
• täitma käesoleva põhikirja nõudeid ja juhatuse otsuseid
• järgima seltsi tegevuses ning omavahelises suhtlemises Euroopa laborimeditsiini spetsialistide registri tegevusjuhendit

3.9 Seeniorliikmeks kinnitamise otsustab ELMÜ juhatus.

3.10 ELMÜ toetajaliikmed
• ELMÜ toetajaliikmeks saavad olla laborimeditsiiniga seonduva põhitegevusega juriidilised isikud
• ELMÜ toetajaliikmete õigused ja kohustused sätestatakse ELMÜ toetajaliikme staatuse või kahepoolsete lepingutega ELMÜ juhatuse ja juriidilisest isikust liikme vahel
• ELMÜ toetajaliikmete vastuvõtu otsustab ELMÜ juhatus

4. ELMÜ struktuur ja töökorraldus
4.1 ELMÜ kõrgeim organ on ühingu liikmete üldkoosolek, mis kutsutakse kokku juhatuse poolt vähemalt üks kord aasta jooksul.
4.2 Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb ja hääletab >1/3 ELMÜ liikmetest.
Üldkoosoleku otsused on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole ELMÜ koosolekul osalenud liikmetest või nende esindajatest.
4.3 Põhikirja muutmiseks peab üldkoosolekul osalema 50%+1 ELMÜ liiget ja otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest või selle esindajatest.
4.4 Kui üldkoosolek ei ole kvooruminõude mittetäitmise korral pädev otsuseid vastu võtma, siis kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga ja uus koosolek on pädev otsuseid vastu võtma lihthäälteenamusega.
4.5 Erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku juhatuse või vähemalt 1/10 ELMÜ liikmete nõudmisel, viimasel juhul juhatusele esitatud kirjaliku, allkirjastatud ja põhjust ära näitava avalduse alusel.
4.6 Üldkoosoleku aja, koha ja päevakorra määrab juhatus, kes teeb selle teatavaks vähemalt üks kuu enne korralise ja kaks nädalat enne erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumist.
4.7 ELMÜ üldkoosolek arutab ja võtab vastu otsuseid ELMÜ põhiküsimustes, sealhulgas:
• kinnitab ELMÜ põhikirjas tehtavad muudatused ja täiendused
• valib ELMÜ juhatuse
• kuulab ära juhatuse aruanded ning annab hinnangu tehtule aruandeperioodil
• kinnitab Sotsiaalministeeriumile esitatava ettepaneku pädevuse hindamise komisjoni koosseisu kohta
• otsustab sisseastumis-ja liikmemaksu suuruse
• otsustab ühingu tegevuse lõpetamise
4.8 Üldkoosolekute vahelisel ajal juhib ELMÜ tööd juhatus, mis on 5-7 liikmeline. Juhatus valib enda hulgast juhatuse esimehe. Üks isik ei või olla juhatuse esimees enam kui kahe järjestikuse valimisaja (8 aastat) vältel.
4.9 Juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvemini kui kolm korda aastas. Juhatuse koosolekutel vastuvõetud otsused protokollitakse.
4.10 Juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa 50%+1 juhatuse liikmetest.
4.11 ELMÜ juhatus: juhib ühingu tegevust: korraldab eesmärke järgivaid üritusi ja tegevusi; esindab ELMÜ-t läbirääkimisel riiklike ja ühiskondlike organisatsioonide ja liikumistega; annab üldkoosolekule aru oma tegevusest; käsutab ja kasutab ELMÜ rahalisi vahendeid üldkoosolekute vahelisel perioodil; otsustab liikmete ja toetajaliikmete vastuvõtu ühingusse ning sõlmib kahepoolsed lepingud toetajaliikmetega.
4.12 ELMÜ juhatuse esimees: valmistab ette ja juhatab juhatuse koosolekuid; esindab ELMÜ-t suhetes kõigi asutuste, ettevõtete ja organisatsioonidega; tegutseb juhatuse nimel ilma erivolitusteta; avab pangakontod; kirjutab alla ELMÜ juhatuse dokumentidele.
4.13 Juhatusel on õigus moodustada töörühmi konkreetsete ülesannete täitmiseks, hõlmates sinna nii juhatuse liikmeid kui teisi ELMÜ liikmeid. ELMÜ töörühm lahendab konkreetseid laborimeditsiinialaseid ülesandeid ja töötab välja juhiseid lähtudes töörühma eesmärgist. ELMÜ töörühm valib juhi, kes annab juhatusele aru töörühma tegevusest.
4.14 ELMÜ liikmetel on õigus teha ELMÜ juhatusele ettepanekuid ELMÜ koosseisus sektsioonide moodustamiseks, esitades selleks juhatusele taotluse ja tegevuskava. Sektsiooniks loetakse sarnase haridusliku ettevalmistuse või samas valdkonnas töötavate ELMÜ liikmete ühendust. Sektsiooni tegevuse kinnitamise ja lõpetamise otsustab ELMÜ juhatus.

5. ELMÜ vara
5.1 ELMÜ varalised vahendid moodustuvad: liikmete sisseasumis- ja liikmemaksudest; toetajaliikmete liikmemaksudest; varalistest kingitustest, eraldistest ja toetustest; tuludest, mida võidakse saada ELMÜ põhikirjalistest eesmärkidest tulenevate tasuliste ürituste korraldamisest.
5.2 ELMÜ tulusid kasutatakse ainult ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks.
5.3 ELMÜ vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.

6. ELMÜ reorganiseerimise ja tegevuse lõpetamise alused ning kord
6.1 ELMÜ ühinemine, jagunemine ja tegevuse lõpetamine toimub ELMÜ üldkoosoleku otsuse alusel.
6.2 ELMÜ tegevuse lõpetamiseks on vaja vähemalt 2/3 ühingu liikmete nõusolek.
6.3 ELMÜ tegevuse lõpetamise otsuses tuuakse ära ELMÜ vara ja rahaliste vahendite edasine saatus. Tegevuse lõpetamisega seotud küsimused lahendab üldkoosoleku poolt moodustatav likvideerimiskomisjon pärast kõikide kohustuste täitmist kreeditoride ees.

Vastu võetud: 17.11.1998
Muudatused kinnitatud ELMÜ üldkoosolekul 09.12.2010 ja 16.03.2017