Pädevuse hindamise süsteem

Kvaliteetse laboriteenuse osutamise üheks eelduseks on labori personali pädevus. Tervishoiutöötaja pädevus on tervishoiutöötaja tõendatud võime rakendada tervishoiuteenuse osutamisel vajalikke oskusi ja teadmisi. Sotsiaalministri 15.12.2004. a määruse nr 128 “Tervishoiuteenuste kvaliteedi tagamise nõuded” järgi töötatakse tervishoiutöötaja pädevuse nõuded välja kutse- ja erialaühenduste poolt. Pädevust hindavad kutse- ja erialaühenduste moodustatud pädevuskomisjonid.

Pädevuse hindamine ehk sertifitseerimine on vabatahtlik protsess, millega kutse- ja erialaühendus tunnustab isiku kutsealaste oskuste ja teadmiste taset. Isiku kutsealaste oskuste ja teadmiste taseme vastavust kutse- ja erialaühenduse poolt kehtestatud nõuetele kinnitab pädevuse hindaja poolt väljastatud pädevustunnistus ehk sertifikaat.

Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse järgi on tervishoiutöötajad Terviseametis registreeritud arstid, hambaarstid, õed ja ämmaemandad. Antud dokumendi raames käsitletakse laboriarstide ja mikrobioloogia kõrvalerialaga laboriarstide ehk kliiniliste mikrobioloogide pädevuse hindamist. Nende arstide pädevuse hindamist teostab Eesti Laborimeditsiini Ühingu (edaspidi ELMÜ) poolt loodud laborimeditsiini eriala pädevuskomisjon.

Pädevuskomisjon on 8-liikmeline ning selle koosseis kinnitatakse ELMÜ üldkoosoleku poolt. Pädevuskomisjoni volitused kestavad 5 aastat. Iga konkreetse taotluse hindamiseks moodustatakse vastavalt taotleja töövaldkonnale vähemalt kolmest komisjoniliikmest koosnev hindamismeeskond.

Pädevuse hindamise perioodi pikkuseks on 5 aastat.

Pädevuse hindamist taotlev laboriarst esitab nõutavad dokumendid ELMÜ pädevuskomisjonile, kes positiivse otsuse korral väljastab pädevustunnistuse.
Komisjonil on õigus kutsuda pädevuse taotleja vestlusele.

Vaata ka: