Pädevuse hindamiseks esitatavate dokumentide loetelu

1. avaldus Eesti Laborimeditsiini Ühingu pädevuskomisjonile (AVALDUSE VORM)
2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart, nime muutmisel abielutunnistuse koopia)
3. CV
4. koopia kutset tõendavast dokumendist (diplomi koopia)
5. koopia eriala tõendavast dokumendist (näit. residentiuuri tunnistus)
6. arstidel Tervishoiuameti poolt väljastatud koopia tervishoiutöötaja registreerimistõendist
7. dokument, mis tõendab atesteerimisel kvalifikatsioonikategooria omistamist või säilitamist
8. viimase viie aasta töö kirjeldus / tegevuse aruanne (tegevuse aruande vastavuse nõuetele kinnitab tööandja, otsene ülemus või vastava eriala tippspetsialist)
9. viimase viie aasta erialase enesetäienduse kokkuvõte, enesetäiendust tõendavate dokumentide koopiad

Vaata ka: