Pädevuse hindamiseks esitatavate dokumentide loetelu

  1. avaldus Eesti Laborimeditsiini Ühingu pädevuskomisjonile (AVALDUSE VORM)
  2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID kaart, nime muutmisel abielutunnistuse koopia)
  3. CV
  4. koopia kutset tõendavast dokumendist (diplomi koopia)
  5. koopia eriala tõendavast dokumendist (näit. residentuuri tunnistus)
  6. arstidel Tervishoiuameti poolt väljastatud koopia tervishoiutöötaja registreerimistõendist
  7. viimase viie aasta töö kirjeldus / tegevuse aruanne (tegevuse aruande vastavuse nõuetele kinnitab tööandja, vahetu juht või vastava eriala tippspetsialist)
  8. viimase viie aasta erialase enesetäienduse kokkuvõte, enesetäiendust tõendavate dokumentide koopiad

Vaata ka: